رابطه بين پذيرش اجتماعی و ويژگی های شخصيتی در بين دانشجويان رشته برق و مكانيك دانشگاه آزاد اسلامی

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
نوع فایل: word
قابل ویرایش 118 صفحه

چكيده :
هدف از تحقيق حاضر برسي پذيرش اجتماعي ويژگيهاي شخصيتي در بين دانشجويان رشته هاي برق ومكانيك دانشگاه آزاداسلامي واحد ابهر كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از اينكه بين ويژگيهاي شخصيتي وپذيرش اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد وفرضيه هاي جزئي اينكه بين افسردگي هيپوكندريا ،هيستري ،پارانويا ،انحرافات اجتماعي ،وپذيرش اجتماعي رابطه وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر در دو گروه مكانيك وبرق كه حجم نمونه بدست آمده 100نفر است كه آزمون ويژگيهاي شخصيتي وپذيرش اجتماعي بر روي آن اجرا گرديده كه جهت آزمون فرضيه تحقيق از روش آماري ضريب همبستگي پيرسن استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين ويژگيهاي شخصيتي وپذيرش اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد وسطح معني داري آن برابر 5%است .

مقدمه:
مرگ سرنوشت محتوم هر فرد انساني است واز آنجا كه جانشيني اعضاي جامعه بايد تضمين شوداين نياز تا حدودي به وسيله توليد مثل طبيعي كه ميراث ژنتيكي جامعه را تداوم مي بخشد ،بر آورده مي شود .
اما اگر جامعه اي خواهان بقاي خود باشد ،بايد ميراث فرهنگي آن جامعه تداوم يابد ،اين امري است كه تنها در فر آيند جامعه پذيري يا اجتماعي شدن امكان پذير مي گردد . پذيرش اجتماعي فر آيندي استكه به انسان ،شيوه هاي زندگي كردن در جامعه را مي آموزد ،وبه او شخصيت مي دهد وتوانائيهايش را در جهت ايفاي وظايف فردي مي آموزد وبه او شخصيت مي دهد وبه عنوان عضو جامعه تو سعه مي بخشد .«كوئن 1371»
فرد در خلال اجتماعي شدن هويت يا من اجتماعي خود را مي يابد وشناخت لازم براي ايفاي نقشهاي اجتماعي را ياد مي گيرد ،اين روند بسيار گسترده وپيچيده كه در طول زندگي فرد تداوم مي يابد شامل آموزش زبان ،باورها ونگرشها وارزشهاي جامعه مي باشد وبا فراگيري رفتارهاي متناسب با هنجارهاي پذيرفته شده جامعه منجر مي گردد. بنيادي ترين بخش جامعه پذيري در دوران كودكي رخ مي دهد ،اما اين روند در سراسر عمر آدمي ادامه مي يابد هيچ بحثي از پذيرش اجتماعي نيست كه اهمييت سرشت وپرورش را در رشد جسماني ،عقلاني ،اجتماعي وشخصيتي ناديده گرفته باشد .
سرشت آدمي اصطلاحي است كه براي ساخت ژنتيكي انسان يا وراثت بيولوژيكي او به كار مي رود وپرورش به محيط وتجربه هاي متقابلي كه هر فرد در زندگي خود به دست مي آورداشاره مي كند وهر كس شخصيتي دارد وشخصيت شما به مشخص كردن ميزان موفقيت ،خشنودي،در رضايت خاطر در زندگي شما كمك مي كند كه تمام اينهاباعث قبول ويا پذيرش اجتماعي در فرد مي شود واينكه سعي در جمع بندي كردن مجموعه اي از ويژگي هاي شخصيت يك نفر با استفاده از واژه هاي مبهمي چون عالي ووحشتناك كار آساني است و شخصيت به قدري پيچيده است كهن مي توان آن را به سادگي توصيف كرد زيرا انسانها در موقعيت هاي مختلف ودر ارتباط با افراد متفاوت ،بسيار پيچيده وتغيير پذير هستند وبراي اينكه شخصيت رادرست توصيف وتعريف كنند دقيق تر درمورد شخصيت وارزيابي آن در اجتماع بحث مي كنند.
رشد مغز انسان براي اين نكته تاكيد دارد كه ويژگي هاي ژنتيكي از محيط جدا شدني نيست وبه وسيله ساخت ژينتكي ،ما انسانها در مي يابيم كه كورتكسي مغز «قسمت تفكر وادراك مغز اعمالي مانند خاطر آوردن ،فهميدن يا ادراك كردن را در خود جاي مي دهد كه تمام اينها باعث تقليد وتكراري مي شود وتمام اين موارد در نوع اجتماعي شدن وقبول جامعه در تاثير بسزايي دارد».«هدايت ستوده ص50 سال 1385»

اهميت ضرورت تحقيق :
جامعه پذيري در دوران كودكي به پايان نمي پذيرد ولي به هر حال در سراسرزندگي آدمي ادامه يابد .بزر گسالان هم دوباره درباره اجتماعي (باز پذيرش اجتماعي )ميشوند وهنجارها،ارزشهاي وانتظارات جديدرامي آموزد در هرگروه ياسازمان جديدي كه عضومي شويم ويا هر رابطه دوستي برقرارمي كنيم يا در هر تجربه اي كه در زندگي به دست مي آوريم ،ناچاريم كه هدايت هاي جديدي راسلب كنيم وبراي هنجارهاي وارزشهاي جديدي اجتماعي مي شويم براي برخي شغلهاي خاص اجتماعي شدن دوباره به ما كمك مي كند كه انتظارات قبلي خود را كنار گذارده و برداشت واقع بينانه تر ي رااز اين شغلها به دست مي آورديم وپذيرش اجتماعي گاهي اوقات شخصيت فرد را تحت تأثير قرار ميدهد وگاهي ايجاد يك ويژگي هاي منفي در شخصيت آدمي ياعث ازبين رفتن پذيرش اجتماعي فرد به طور مثبت است واميد است كه با انجام اين تحقيقات بتوانيم پذيرش اجتماعي رادر بين اقشارمختلف جا بيندازيم وسعي كنيم با شخصيت افراد هماهنگي داشته باشيم كه اين برعهده نهادهاي خانواده ونهادهاي جامعه
است كه به دانشجويان اين اجازه را بدهند كه براي تكميل شخصيت خود در جامعه به تجربه هايي دست پيدا كنند.

فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول
(كليات تحقيق)
مقدمه
اهميت ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
بيان مسئله
فرضيه هاي تحقيق
متغيرهاي تحقيق
پذيرش اجتماعي
ويژگيهاي شخصيتي
فصل دوم
(پيشينه و ادبيات تحقيق)
منابع فصل دوم
دو نقش اساسي جامعه پذيري
جامعه پذيري انتظاري
عوامل يا كارگزاران جامعه پذيري
ساز و كارهاي جامعه پذيري
طبقه اجتماعي
نظريه هاي جامعه پذيري
نظريه هاي جامعه شناختي جامعه پذيري
ميد رشد خود را سه مرحله نشان مي دهد
نظريه هاي روان شناختي جامعه پذيري
تضاد ميان سه بخش شخصيت
فرهنگ و شخصيت
تعريف فرهنگ
عناصر اصلي فرهنگ
ويژگيهاي فرهنگ
مفهوم شخصيت
تأثير فرهنگ در شخصيت
شخصيت اساسي يا پايه
فرهنگ و بيماري
بررسي هشياري
بررسي رفتار
بررسي ناهوشيار
بررسي علمي شخصيت
تعريفهاي شخصيت
ويژگيهاي منحصر به فرد
ذهنيت در نظريه هاي شخصيت
سؤالهايي درباره ماهيت انسان
فصل سوم
(روش تحقيق)
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه،روش نمونه گيري
ابزار اندازه گيري در تحقيق
آزمون ويژگيهاي شخصيتي مينه سوتا
روش تحقيق
روش آماري مربوط به فرضيه ها
فصل چهارم
(يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها)
مقدمه فصل چهارم
فصل پنجم
(بحث و نتيجه گيري)
نتيجه گيري
پيشنهادات
محدوديت ها
منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:
آزاد –حسين ،آسيب رواني (1)-انتشارات رشد –تهران- 1383
آزاد –حسين ،آسيب رواني (2)-انتشارات رشد –تهران- 1384
آرماني-سعيد ،روان شناسي فردي -انتشارات نور –تهران- 1383
بهروزي –محمد ،روان شناسي شخصيت -انتشارات راهيان–تهران- 1385
ستوده –هدايت الله ،جامعه شناسي -انتشارات ني–تهران- 1385
سعيدي –صنوبر ،جامعه وپذيرش -انتشارات بهار –تهران- 1384
كريمي -يوسف ،روان شناسي شخصيت-انتشارات راهبر –تهران- 1384
كاوندي –سعيده ،جامعه شناسي-انتشارات فرهنگ –تهران- 1385
دلاور -علي ،روش تحقيق در علوم تربيتي -انتشارات رشد –تهران- 1385
دلاور -علي ،امار استنباطي -انتشارات رشد –تهران- 1384
معيني –احمد ،روان شناسي اجتماعي –انتشارات باران –تهران- 1382
منصور –محمود ،روان شناسي شخصيت -انتشارات سمت –تهران- 1384
دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 807 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 118

حجم فایل:465 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل