بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت و سلامت روان بر اساس تست SCL-90-R در مراجعين به كافي نت

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
نوع فایل: word
قابل ویرایش 127 صفحه

چکیده:
اعتياد يا وابستگي رفتاري به اينترنت، صرف نظر از اينكه آنرا يك بيماري يا آسيب رواني يا معضل اجتماعي بدانيم، پديده‌اي مزمن، فراگير و عود كننده است كه با صدمات جدي جسماني، مالي، خانوادگي، اجتماعي و رواني همراه است. شخص وابسته متعاقب وابستگي به آن دچار افت جدي در كاركردهاي فردي، اجتماعي و رواني مي‌گردد.
هدف: بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت و سلامت روان بر اساس تست SCL-90-R در مراجعين به كافي نتهاي مشهد در شش ماهه دوم سال 1384
روش: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي-مقطعي است. ابزارهاي پژوهش عبارتند از:
1)پرسشنامه اختلال اعتياد به اينترنت Young 2)نشانه‌هاي بيماري 90 تجديد نظر شده (SCL-90-R) 3) پرسشنامه جمعيت شناختي
نمونه مورد مطالعه 100 نفر(82 مرد و 18 زن) مي‌باشد كه از روش نمونه‌گيري چند مرحله‌اي تصادفي انتخاب شده‌اند.
نتايج: داده ها با استفاده از نرم افزارSPPS، آمار توصيفي و استنباطي تحليل گرديد، از بين شركت كنندگان 47 درصد اعتياد به اينترنت داشتند بين اختلال اعتياد به اينترنت و تمام مقياسهاي باليني SCL-90-R (جسماني سازي، وسواس- اجبار، حساسيت در روابط بين فردي، افسردگي، اضطراب، حالات پارانوئيدي، خصومت و پرخاشگري، حالات سايكوتيك)ارتباط معني‌داري(P<0. 001)وجود دارد كه نمايانگر اينست كه شيوع اختلالات روانپزشكي در معتادان به اينترنت بالاتر از جمعيت عادي است.

واژه هاي كليدي:اختلال اعتياد به اينترنت-سلامت روان-SCL-90-R

مقدمه:
اينترنت (Internet) كه در ابتدا به منظور برقراري ارتباط بين پژوهشگران وزارت دفاع آمريكا راه اندازي شد، امروزه با رشد چشمگير تعداد كاربران، بصورت شبكه عظيم جهاني درآمده است. (1)بطوري كه طبق تخمين دانشمندان تعداد كاربران از 500000 نفر در سال 1989 به حدود 700 ميليون نفر در سال 2004 رسيده است. (2)
اينترنت براي مردم اين نسل امكانات بسيار زيادي در جهت دستيابي به انواع اطلاعات، برقراري ارتباط با مردم كشورهاي مختلف، دانشگاهها و كتابخانه‌هاي بين‌المللي وامكان خريد و فروش كالا وهزاران امكانات متنوع ديگر فراهم آورده است.(1)
با رشد سريع تعداد كاربران در كنار فوايد بيشمار اينترنت، سوالاتي در زمينه اثرات نامطلوب آن بر انسانها، مطرح مي‌شود. بطوريكه اين موضوع نظر دانشمندان بسياري را در سالهاي اخير جلب كرده است.
در تحقيقات مختلف گزارش شده بعضي كاربران اينترنت الگوي مصرفي خاصي دارند كه باعث شده در زندگي عادي آنان اختلالاتي بوجود آيد بطوريكه گزارشهاي زيادي در زمينه پيامدهاي سوء استفاده از اينترنت در روابط خانوادگي، تحصيلي و شغلي افراد وجود دارد. تعابير مختلفي براي اين نوع مصرف از سوي دانشمندان پيشنهاد شده كه رايج ترين آن، اصطلاح"اختلال اعتياد به اينترنت"(Internet addiction Disorder) است (3) كه در DSM-IV-TR در گروه اختلال كنترل تكانه كه به گونه اي ديگر مشخص نشده است (NOS = Non Other wise Specified)، قرار مي‌گيرد. (4)
با وجود اينكه فرضيات فراواني درباره ماهيت اثرت اينترنت بر سلامت روان مردم وجود دارد، اما تحقيقات كمي‌درباره اين ارتباط انجام شده است. و به علت ناشناخته بودن آن در محافل علمي، اين اثرات معمولا از ديد متخصصان پوشيده مي ماند. (5)
اين تحقيقات تا كنون ارتباط بين اعتياد به اينترنت با اضطراب اجتماعي، منزوي بودن(Loytsker,Aiello، 1997 )(6) افسردگي (Rodgers,Young، 1998) (2)، (Orazack، 1999 )(7)، رفتار جنسي تكانه‌اي (Cooper و همكاران) (2) و.. . را نشان داده‌اند.
با توجه به رشد سريع اينترنت در ايران و اهميت سلامت روان در كاربران اينترنت و تحقيقات محدود در اين زمينه، بر آن شديم اين پژوهش را با هدف بررسي ارتباط بين اعتياد به اينترنت و سلامت روان انجام دهيم.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول – کلیات
انواع اعتیاد به اینترنت
1- هرزه نگاری(Pronography)
2- ارتباطات اینترنتی (Cyber Relationships)
3- گشت زدن در اینترنت(‍Cyber Stalking)
4- قمار بازی
5- فضاهای چندین کاربری (MUDS)
6- اتاقهای گپ
7- خرید اینترنتی
8- جمع آوری اطلاعات
تفاوت جنسیت و نوع کاربری از رایانه و اینترنت
تشخیص
ملاکهای تشخیص گلدبرگ (1996 ) برای اختلال اعتیاد به اینترنت
درمان
1- تمرین متضاد
2- حمایت بیرونی
3- هدف گذاری
4- پرهیز کردن
5- کارتهای یادآور
6- صورت برداری شخصی
7- گروههای حمایت کننده
8- خانواده درمانی
عوارض اعتیاد به اینترنت
مشکلات جسمی
مشکلات خانوادگی
مشکلات تحصیلی
مشکلات شغلی
اینترنت و ویژگیهای شخصیتی
تاثیر اینترنت بر عواطف
تاثیر اینترنت بر شناخت
اینترنت و سلامت روان
فصل دوم – مروری بر تحقیقات گذشته
فصل سوم – روش تحقیق و مواد
بیان مساله
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف عینی (رفتاری)
اهداف فرعی
فرضیه یا سوال تحقیق
تعریف واژگان تحقیق
واژگان کلیدی فارسی
واژگان کلیدی انگلیسی
جامعه پژوهش
معیارهای شمول
معیارهای حذف نمونه
حجم نمونه پژوهش وروش نمونه‌گیری
متغییرهای پژوهش
معرفی ابزارهای پژوهش
1-پرسشنامه اختلال اعتیاد به اینترنت Young
2- پرسشنامه SCL-90-R
GSI
PST
PSDI
3-پرسشنامه جمعیت شناختی
پایایی ابزارهای پژوهش
1-پرسشنامه اختلال اعتیاد به اینترنت Young (IAS)
2- پرسشنامه SCL-90-R
روش انجام پژوهش
فصل چهارم – نتایج تحقیق
فصل پنجم – بحث،‌نتیجه گیری و پیشنهادات
بحث و نتیجه گیری
محدودیتها و پیشنهادات مطالعه
Abstract
References
ویژگی های جمعیت شناختی
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت
تست SCL-90-R

منابع و مأخذ:
1) Internet. 2006 19 Septembe; available form :URL:. http://en. wikipedia. org/wiki/Internet
2) Janet Morahan Martin. Internet Abuse Addiction? Disorder? Symptom? Alternative Explanations?. Jun 2004; available form: URL:http:// www. ssc sagepub. com/sgi/content/abstract/23 /1/39
3)احمد اميدوار ؛ علي اكبر صارمي ، اعتياد به اينترنت. چاپ اول.انتشارات تمرين ؛ 1381.
4)Benyamin James Sadock;Virginia Alcott Sadock.Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiatry.ninth ed.Lippincott Williams and Wilkins;2003 1;793
5) Psychological Health Associates. Virtual Addiction: Sometimes New Technology Can Create New Problems,Oct 1999
6) Kimberly S. Young ,Robert C. Rodgers . Internet Addiction:
Personality Traits Associated with Its Development .1998 April ; available form: URL: http://www.netaddiction. com/ articles/ personality_ correlates. pdf
7) Dr. Kimberly S. Young. Internet Addiction:Symptoms, Evaluation, AndTreatment. 1999; available form: URL:http//www. netaddiction. com/articles/symptoms
8 )Edward Sarafino. Health Psychology.2nd ed. John Willey and Sons Inc; 1992.
9)بهروز ميلاني فر؛ بهداشت رواني. چاپ اول. نشر قومس؛1370.صفحه 6-3.
10)سعيد شاملو؛ بهداشت رواني. چاپ دهم. انتشارات رشد؛ 1372. صفحه18 و صفحه 28.
11) Mark Thomas. Disease of Addiction: Internet Addiction . 2003; availbe form:URL: http//phoenix. herts. ac,uk/stdru/Helen/inter. html
12) Prasanna Chebbi, Kai S. Koong, Lai C. Liu. Some Observations On Internet Addiction Disorder Research. 1998; availableform:URL:http// jise. appstate. edu/11/097. pdf
13) William J. Cromie. Computer Addiction Is Coming On-line. Harvard Gazette. 1999 jun .
14) Juhn Suler, Computer and cyberspace addiction , International journal of psychoanalytic studies . 2004 ; 1 ,359-362 .
15)Internet Addiction. 2005 ; available form : URL:http://www. addictionrecov. org/wrkguide_www. htm
16) Kimberly S. Young. Internet Addiction the emergence of a new clinical disorder.CyberPsychology and Behavior.1996 August; 15 Vol. 1 No. 3. , pages 237-244
17)What is "Normal" Internet Use?. 2006 March12; available form:
URL: http://mentalhealth. about. com/cs/sexaddict/a/normalinet. htm
18) John Grohole . Internet addiction guide . 1999 feb 2 ;available form: URL : http://psychcentral. com/netaddiction
19) Dr. Kimberly Young .Risk Factors for Student Internet Abuse . 2001 dec; available form: URL : http:// www. netaddiction. com/articles/ surfing_not_studying. pdf
20) Storm A. King . Is the Internet Addictive, or Are Addicts Using the Internet?. 1996 Dec; available form : URL : http:// www. concentric. net/~Astorm/iad. html
21) British Psychological Society London Conference . Internet "addiction": the effects of sex, age, depression and introversion ; December 1998.
22) Peter BrookDr, Samuel Mann,Angela Virtu. AberrantBehaviour.Sep 2001; availbe form: URL :http:// www. in-site. co. nz/misc _links/papers /brook29. pdf
23) Tori DeAngelis. Is Internet addiction real? Monitor on psychology.2000 april ;Vol 31 No 4 , 32-36
24) Kimberly S Young. Internet addiction: evaluation and treatment. 1999 October; available form:URL:http://www. studentbmj. com/issues/99/10/editorials/351. php
25) Dr. Kimberly, Young Dr. John Suler. Intervention for pathological and deviant behavior within an online Community. 1997 August; available form:URL:http://www. netaddiction. com/articles/interventions. pdf
26) Yang CK, Choe BM, Baity M, Lee JH, Cho JS. SCL-90-R and 16PF profiles of senior high school students with excessive internet use. Can J Psychiatry. 2005 Jun;50(7):407-14.
27) Favaretto G, Morandin I, Gava M, Binotto F. Internet and psychopathology: an analysis of the use of the Web by 1075 students at secondary schoo Epidemiol Psichiatr Soc. 2004 Oct-Dec;13(4):249-54.
28)Ha JH, Yoo HJ, Cho IH, Chin B, Shin D, Kim JH. Psychiatric comorbidity assessed in Korean children and adolescents who screen positive for Internet addiction. J Clin Psychiatry. 2006 May;67(5):821-6
29) Niemz K, Griffiths M, Banyard P. Prevalence of pathological Internet use among university students and correlations with self-esteem, theGeneralHealt Questionnaire (GHQ), and disinhibition. Cyberpsychol Behav. 2005 Dec;8(6):562-70
30) Kim JS, Chun BC. Association of Internet addiction with health promotion lifestyle profile and perceived health status in adolescents. J Prev Med Pub Health. 2005 Feb;38(1):53-60.
31) Ryu EJ, Choi KS, Seo JS, Nam BW. The relationships of Internet addiction, depression, and suicidal ideation in adolescents. Taehan Kanho Hakhoe Chi. 2004 Feb;34(1):102-10.
32)عباس بازرگان؛ الهه حجازي؛ زهره سرمد،روش هاي تحقيق در علوم رفتاري. چاپ اول. انتشارات آگاه؛1376.صفحه 48.
33)علي اكبر صارمي،راهنماي چك ليست SCL-90-R. مركز خدمات مشاوره و روانشناختي سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي. 1382.
دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 852 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 127

حجم فایل:1,634 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل