بررسي تأثير ناكامی در ميزان پرخاشگری بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی
نوع فایل: word
قابل ویرایش 95 صفحه

مقدمه:
علاقه وافر به كودكان توجه به دنياي زيبا و شگرف آنان ، اهميت به خواسته ها و آرزوها و هدف هايشان و همچنين موانع و مشكلاتي كه سد راه اين خواسته ها بوده و باعث مي گردد برخي از اين فرشته هاي مهربان خشم آلود وعصيانگر و برخي غمناك ، گوشه گير و در خود فرو رفته باشند ، افزون بر آن ، عدم آگاهي والدين و مربيان درباره علل اين تغييرات رفتاري در كودكان و چگونگي مقابله و برخورد با آنان براي بر طرف نمودن و كاهش اينچنين رفتارهايي ، همه و همه ، محقق را بر آن داشت تا به تحقيق د رزمينه « بررسي تأثير ناكامي در ميزان پر خاشگري بين دانش آموزان دختر و پسر ( مقطع ابتدايي ) بپردازد . تا شايد به اين طريق بتوان گام كوچكي درجهت شناخت برخي از عوامل بر انگيزنده رفتارهاي پرخاشگرانه و ارائه راه حل ها و توصيه هايي د راين رابطه به والدين و مربيان ، بر داشت و راه را براي تحقيقات وسيع تر در آينده هموار نمود ».
مسلم است كه انجام اين تحقيقات راهنمايي انديشمندان و صاحبنظران و محققين گرامي را مي طلبد كه با بيان نقطه نظرهاي عالمانه خود ، كاستي ها را جبران نموده و معايب را برطرف نمايند . اميد است محقق را در پيمودن ره بي انتهاي علم راهبر باشيد .

موضوع اين تحقيق :
« بررسي تأثير ناكامي در ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي شهرستان قروه »
بنابر اين با طرح سؤالات زير مسئله اين تحقيق را مطرح مي سازيم :
1- آيا ناكامي در پرخاشگري تأثير دارد ؟
2- آيا تأثير ناكامي در پرخاشگري دختران و پسران دانش آموز يكسان است ؟
3- دختران دانش آموز در برابر عوامل ناكام كننده چه نوع واكنش پرخاشگرانه نشان مي دهند ؟
4- پسران دانش آموز در برابر عوامل ناكام كننده چه نوع واكنش پرخاشگرانه نشان مي دهند ؟
5- آيا عكس العمل هاي پرخاشگرانه دختران دانش آموز ، در برابر عوامل ناكام كننده براي دفاع از خود ، تسلط و بقاي مانع ويا بقاي نياز است ؟
6- آيا عكس العمل هاي پرخاشگرانه پسران دانش آ”موز در برابر عوامل ناكام كننده براي دفاع از خود ، تسلط و بقاي مانع ويا بقاي نياز است ؟

فهرست مطالب:
فصل اول
(الف ) مقدمه
(ب)طرح مسئله
موضوع این تحقیق
(پ) هدف تحقیق
(ت ) فرضیه تحقیق
(ج) تعریف عملیاتی متغیرها و اصطلاحات
پرخاشگری
پرخاشگری در حیوانات
داده های فیزیولوژی درباره پرخاشگری
دیدگاههای مختلف در مورد پرخاشگری
نتیجه
انواع عکس العملهای پرخاشگرانه
فصل دوم
ادبیات مربوط به تحقیق
پیشینه تحقیق
تحلیلی از تحقیق های پیشین
الف ) تحقیقات در زمینه پرخاشگری
ب) تحقیقات در زمینه ناکامی
ج) تحقیقات در زمینه آ‎زمون روز نزوایگ
علل پیدایش ناکامی
واکنشهای ناشی از ناکامی
تدابیر موثر برای تحمل ناکامی
ج) تحقیق در رابطه با آزمون روز نزوایگ
فصل سوم
روش تحقیق
جامعه
نمونه و نمونه گیری
۳-طرح تحقیق
۴-متغیرها
انواع پرخاشگری طبق تابلوی روزنزوایگ
ثبات بیرونی پرخاش ( E)
ثبات درونی پرخاش (I)
ثبات در ناپرخاشگری (M)
تنبیه به سرزنش بیرونی ( E)
عامل ( E)معرف نوعی از تغیرات عامل( E است
تنبیه و سرزنش درونی (I)
عامل (I)معرف نوعی از تغییرات عامل (I)است
بدون تنبیه و سرزنش (M)
مقاومت بیرونی (e)
مقاومت درونی (I)
بدو ن مقاومت (m)
شیوه و مفهوم اساسی تجزیه و تحلیل آزمون روزنزوایگ
۶-روشهای آماری
کد یابی برای پاسخها
محاسبه GCR تطابق باگروه
محاسبه نیمرخها
محاسبه انگاره ها ( انگاره کلی کلاسیک )
محاسبه گرایشها
فصل پنج
« خلاصه و نتیجه گیری »
بیان مجدد مسأله
توصیف روشهای بکار رفته
یافته های اصلی و نتیجه گیری
نتیجه گیری کلی
الف ) محدودیتها
پیشنهادات
منابع

منابع و مأخذ:
الف ) كتابها :
1- اتكنسيون رتيال و اتكنسيون ريچارد بس ، هليگارد ، ارنست . ر ( 1985) در زمينه روانشناسي جلد اول ترجمه گروهي انتشارات رشد – چاپ دوم 1367 فصول (10،11) صفحات 590-560
2- اتكنسيون رتيال واتكنسيون ريچارد بس ، و هليگارد ارنست ر(1985) در زمينه روانشناسي جلد اول ترجمه گروهي انتشارات رشد – چاپ دوم 1367 فصول(14) صفحات (133-137)
3- ارونسون اليور (1972) روانشناسي اجتماعي – ترجمه شكركن حسين – انتشارات رشد – و چاپ سوم( 1366)فصل پنجم صفحات (190-160)
4- ادوارد – ج – مورثي – انگيزش هيجان – ترجمه براهني محمد تقي – انتشارات چهر- صفحات (126-125)
5- بست ، جان (1977) – روششهاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري – ترجمه : شريفي حسن پاشا و طالقاني ، نرگس انتشارات رشد – چاپ دوم (1367) فصول (10،2،1)
6- براهني محمد تقي و همكاران – واژنامه رواشناسي و زمينه هاي وابسته – چاپ فرهنگ معاصر
7- دبس ، موريس – مراحل تربيت ترجمه كاردان علي محمد انتشارات دانشگاه تهران صفحات 170 – 47
8- خديوي زند محمد مهدي – پرخاشگري و ناكامي – انتشارات تربيت چاپ اول 1374
9- دلاور علي – روش تحقيق د رروانشناسي و علوم تربيتي – انتشارات ويرايش چاپ سوم 1376
10- دلخشنواز هاشم – روانشناسي شخصيت كودك نشر اروند چاپ دوم 1370 صفحه 240
11- كازنوژان 1972 – جامع شناسي و سايل ارتباط جمعي – ترجمه : ساروخاني باقر – محسني منوچهر – انتشارات اطلاعات چاپ بنجم فصل سوم صفحات 95 – 71
12- كي نيا مهدي ، مباني جرم شناسي جلد اول صفحه 218 و جلد دوم صفحه 924
13- گنجي – همزه – روانشناسي تفاوت هاي فرد – انتشارات بعثت 1369 صفحات 210 – 209
14- لافون روبرت 1970 – ريشه هاي رواني رفتار كودكان – ترجمه سروري محمد حسين چاپ اول 1370
15- منصور محمود – شخصيت – انتشارات دانشگاه تهران 1375 چاپ سوم فصل اول

ب – پايان نامه ها
1- اسلامي حيدر و سالاري علي – بررسي عوامل موثر در پرخاشگري دانش آموز راهنمايي پسرانه شهر يزد وزارت اموزش و پرورش يزد 1370 –شماره مدرك (20401) شماره كامپيوتري (101278)
2- بخشي گلناز – بررسي ميزان افسرده گي در پرخاشگري كودكان شاهد – دانشكده روانپزشكي و علوم تجربي دانشگاه تهران 1371 – شماره مدرك 11-شماره كامپيوتري (025286)
3- حبيبي امير هوشنگ – بررسي عوامل موثر در پرخاشگري بين نوجوانان پسر دبيرستانهاي شهرستان زنجان اداره آموزش و پرورش استان زنجان 1371 – 1372 شماره مدرك (14573) شماره كامپيوتري (095644)
4- سبحاني رحيم – بررسي خصوصيات شخصيتي نوجوانان پرخاشگر و ساخت خانوادگي آنها در استان لرستان آموزش و پرورش استان لرستان 75 – 1374 – شماره مدرك (14573) شماره كامپيوتري (151360)
5- كاهني سيما – بررسي تاثير طلاق والدين بر بروز رفتارهاي نابهنجار نوجوانان شهرستان بيرجند – دانشكده علوم پزشكي ( پرستاري و مامايي ) شهيد بهشتي 1372 – شماره مدرك (19209) شماره كامپيوتري (024670)
6- فرمهيني فراهاني محمد تقي – پرخاشگري كودكان وارتباط آن با ساخت خانواده – دانشگاه تربيت مدرس 65-1364 – شماره مدرك (08880) شماره كامپيوتري (090017)
7- مرادي عليرضا بررسي – خصوصيات شخصيتي نوجوانان پرخاشگر و ساخت خانواده هاي آنها در ميان دانش آموزان مدارس راهنمايي تهران – دانشگاه تربيت مدرس 1365- شماره مدرك (5557) شماره كامپيوتري (027499)
8- محسني كهنه شهري ابراهيم – علل رواني و اجتماعي پرخاشگري كودكان و نوجوانان دانشگاه ادبيات وعلوم انساني دانشگاه تبريز 1350 – شماره مدرك (00950)شماره كامپيوتري (0004909
9- مير منصوري رحيم – بررسي صفات شخصيتي ورزشكاران مرد رشته هاي انفرادي و گروهي و مقايسه آنها با يكديگر دانشگاه تربيت مدرس 1373- شماره مدرك (19275) – شماره كامپيوتري (024666)
10- مجد آبادي فراهاني زهره – بررسي تحولي مسند كنترل و رابطه آن با پرخاشگري – دانشگاه تربيت مدرس 1375 – شماره مدرك (06759)- شماره كامپيوتري (130610)
11- هراتي زاده ، سبقت الله – رضا زاده محمد علي – بررسي رابطه بين تنبيه بدني با پرخاشگري ، افسردگي و افت تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمايي فردوس – آموزش و پرورش استان خراسان 1371 شماره مدرك (21802)- شماره كامپيوتري (102567)
ج)مقالات :
1- احمدي ، علي اصغر – پرخاشگري – تربيت دوره هفتم شماره 5 بهمن 1370 صفحات 40-36 شماره مدرك (02623)
2- اخوان عليزاده ، الهه - علل پرخاشگري كودكان – تربيت دوره دهم شماره 7 فروردين 1374 صفحات 18-16 شماره مدرك (08933)
3- ايماني ، محسن – ناكامي و شيوه هاي برخورد با آن ( قسمت يك ) – تربيت دوره ششم شماره 9 خرداد 1370 صفحات 18-16 شماره مدرك (02597)
4- ايماني ،محسن – ناكامي و شيوه هاي برخورد با آن ( قسمت دوم ) تربيت دوره ششم شماره (10) تابستان 1370 صفحات 18-16 شماره مدرك (02597)
5- ايماني ،محسن – ناكامي و شيوه هاي برخورد با آن( قسمت سوم ) – تربيت دوره هفتم شماره يك مهر 1370 صفحات 39 – 37 شماره مدرك (03940)
6- شمالي ، شروين – پديدآيي تفاوت جنسي در پرخاشگري قسمت اول – تربيت دوره دهم شماره يك مهر 1373 صفحات 53-50 شماره مدرك (08897)
7- شمالي ، شروين – پديدآيي تفاوت جنسي در پرخاشگري قسمت دوم – تربيت دوره دهم شماره دو آبان 1373 – صفحات 38-35 –شماره مدرك (08903)
8- غياثي فرشته – خشم پرخاشگري در كودكان و نوجوانان – پيوند شماره 171 دي 1372 صفحات 63-56 شماره مدرك (07896)
9- فرغاز ، شهربانو ،- ناكامي و شيوه هاي مواجهه با آن – تربيت دوره هشتم شماره 5 بهمن 1371 صفحات 29 –25 شماره مدرك (03980)
10- چرا كودكان پرخاشگري مي كنند ؟ روزنامه همشهري سال دوم شماره (519) صفحات 12-11 (1372)
دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 1006 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 95

حجم فایل:308 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل